4. Veiligheid

Zaanstad is een veilige gemeente, maar moet dat ook blijven. Voor IEDEREEN.

 • Veilig voor iedereen, niemand uitgesloten, om te zijn wie je bent! Discriminatie en pestgedrag wordt in onze stad niet geaccepteerd en wordt aangepakt.
 • Veilig om te wonen, te werken, naar school te gaan en buiten te spelen, veilig in en om je huis, voor jong en oud.
 • Veilig in het voorkomen van ongelukken door goed toezicht en handhaving bij woningbouw, industrie en vervoer van gevaarlijke stoffen.
 • Veilig in het voorkomen van diefstal, inbraken en berovingen met behulp van politie en burgerinitiatieven zoals buurtalarm. De intensieve bestrijding van (drugs)criminaliteit wordt voortgezet.
 • Veilig door brandpreventie en een goed toegeruste (vrijwillige) brandweer en hulpdiensten die hun werk goed kunnen uitvoeren zonder daarin gehinderd te worden.
 • Veilig kunnen verblijven in horecagelegenheden en veiligheid bij evenementen.
 • Veiligheid voor onze jeugd, door hen te beschermen tegen drugs- en alcoholgebruik door voorlichting en sluiten van coffeeshops.
 • Veiligheid door preventie van huiselijk geweld en ondersteuning van de slachtoffers en hun gezinnen.
 • Veiligheid voor onze (jonge) burgers door voorlichting over seksuele intimidatie en het gevaar van loverboys.
 • Veiligheid door in te zetten op uitstapprogramma’s voor prostituees en hulp voor slachtoffers van mensenhandel, zoals nu door Het Scharlaken Koord wordt geboden.

4.1 Veiligheid

1. Openbare orde en ondermijning

Zaanstad is een veilige gemeente, maar er gebeuren hier steeds vaker zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Ondermijnende criminaliteit, waarbij er een vermenging ontstaat tussen ‘bovenwereld’ en ‘onderwereld’, dient met kracht te worden tegengegaan. Wij accepteren niet dat een (gelukkig nog) klein deel lak heeft aan regels, zich crimineel gedraagt en daarin jongeren meetrekt terwijl de meerderheid van goedwillende Zaankanters elkaar respecteert en bijdraagt aan een mooie samenleving.

De gemeente, sociaal wijkteams, het jeugdteam, opbouw- en straatwerk en woningbouwcorporaties werken voor de veiligheid goed samen met partners in de Veiligheidsregio, zoals de brandweer en politie. Er is daarbij veel contact met de wijkagent in het bijzonder vanwege zijn belangrijke rol als ogen en oren in de wijk.  

Inwoners moeten via bekende meldpunten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid op een aantal belangrijke terreinen ook grenzen aangeeft en daarop handhaaft. 

De Burgemeester als hoofdverantwoordelijke voor de orde en veiligheid in de stad heeft optimaal vrijheid en ruimte om beslissingen te nemen die hij nodig acht om de veiligheid van burgers te waarborgen.

 • Vrijwillige brandweer
  Brandweervrijwilligers zijn onmisbaar en behouden hun plek in de organisatie.
 • Aandacht voor verkeersveiligheid
  Verkeersveiligheid krijgt meer aandacht naar mate de stad groeit.

Jongeren en veiligheid

Steeds meer 12-13-jarigen en oudere jeugd dragen messen bij zich omdat zij zich niet veilig voelen op school en op straat. Het aantal incidenten is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. De gemeente werkt samen met politie, het Openbaar Ministerie, jongerenwerk en scholen om het messenbezit te verlagen. Voorlichting en een stevige aanpak waarbij ouders worden betrokken is prima en wat vooral nodig is: dat de kinderen die het betreft niet met lege handen blijven staan. Geef ze redenen hun wapens te laten vallen: veiligheid en toekomst.

 • Jongeren en messen
  Betere samenwerking, voorlichting en een stevige aanpak zijn sleutels om het dragen van messen door jongeren terug te dringen.

2. Verslaving voorkomen 

Mensen zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.

De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcoholmisbruik actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De gemeente moet bij aanwezige coffeeshops actief (blijven) handhaven op de landelijk vastgestelde AHOJ-GI-criteria. (Verboden om: te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast te veroorzaken, jeugd onder de 18 toe te laten of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden te verhandelen en het ingezetenencriterium.) Ook moet het afstandscriterium (minimaal 250 meter van scholen vandaan) opgenomen blijven in het lokale coffeeshopbeleid en wordt hier strikt op gehandhaafd. 

De ChristenUnie is tegen het zelf telen van wiet door gemeenten en is geen voorstander van experimenten hiermee in Zaanstad. Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid helaas een dubbele boodschap af. Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. Growshops worden verboden.

De gemeente moet meer doen tegen het toenemende gebruik en de groeiende acceptatie van synthetische drugs. Het dumpen van drugsafval levert enorme milieuschade op en gaat gepaard met illegaliteit en criminaliteit. De ChristenUnie wil dat Zaanstad zich met de regio inspant in de strijd hiertegen.

De ChristenUnie wil de strijd tegen drankmisbruik samen voeren met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen en de gemeente neemt daartoe zo nodig het voortouw. In de Algemene Plaatselijke Verordening of convenanten worden afspraken vastgelegd waarin onder meer zijn opgenomen afspraken over preventie, sluitingstijden, toezicht en handhaving. 

Vanwege de risico’s van gokverslaving en geldproblemen vinden wij dat het aantal casino’s en gokhallen moet worden verminderd en de vestiging van nieuwe moet worden voorkomen.

 • Wietteelt
  Zaanstad werkt niet mee aan legale wietteelt binnen de gemeentegrenzen
 • Casino’s
  Het aantal casino’s in Zaanstad wordt niet uitgebreid. 

3. Prostitutie

Prostitutie is mensonwaardig. Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen zijn de schrijnende werkelijkheid achter het beeld dat in de media opgeroepen wordt om prostitutie toch vooral als een ‘normaal beroep’ te zien. Wij zijn blij dat de gemeente zorg draagt voor hulp- en uitstapprogramma’s voor prostituees. Regelmatige prostitutiecontrole is nodig om schrijnende situaties op te sporen, te handhaven en om hulp (via een uitstapprogramma) te kunnen bieden. 

Met de verschuiving van prostitutie van de clubs en bordelen naar het thuiswerken/via internet diensten aanbieden, neemt de onzichtbaarheid van de prostitutiebranche toe en daarmee ook het risico op illegaliteit, uitbuiting en mensenhandel. De ChristenUnie wil daarom betere afspraken maken over preventie, opsporing, zorg en samenwerking. Voor exploitanten moet ondernemen in deze sector zo moeilijk mogelijk gemaakt worden. 

 • Begeleiding sekswerkers
  De samenwerking met het Scharlaken Koord wordt voortgezet.
 • Seksclubs
  Geen medewerking aan de vestiging van nieuwe seksclubs in Zaanstad.