6. Natuur, klimaat & energie

Wij willen af van olie, aardgas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energie neutrale huizen worden de norm. Grondstoffen willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in en om Zaanstad. Voor deze plannen kunnen we niet zonder samenwerking met en enthousiasme van onze inwoners.

1. Natuur en groen 

De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de dorpscultuur en dorpslinten en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De gemeente moet bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving.

 • Volkstuinen
  Volkstuincomplexen worden zoveel mogelijk behouden, vanwege hun natuurwaarde in de stad en het daar aanwezige verenigingsleven.
 • Natuur- en milieueducatie
  Geen bezuiniging op natuur- en milieueducatie. Kinderboerderijen hebben een belangrijke functie in de wijk, omdat kinderen hierdoor in aanraking komen met de natuur. Zij verdienen daarom ondersteuning. 
 • Toegankelijkheid tot de natuur
  Natuur wordt onder voorwaarde van bescherming zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk gemaakt door aanleg en onderhoud van goede wandel-, fiets- en beleefpaden.
 • Ecologische oevers
  Ecologische oevers zijn gewenst en mogen niet verwaarloosd worden.
 • Samenwerkende natuurorganisaties
  Samenwerking tussen provincie, gemeente, waterschappen, agrarische sector, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en land- en tuinbouworganisaties wordt gestimuleerd.
 • Groene schoolpleinen
  Groene schoolpleinen dragen bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie en geven kinderen de kans de natuur van dichtbij te leren kennen, ervaren en waarderen. Scholen moeten daarom gestimuleerd worden hun pleinen te vergroenen.
 • Inheemse beplanting
  Bij de vergroening van de openbare ruimte wordt gebruikgemaakt van inheemse soorten.
 • Maatregelen bij plagen
  Bij plagen worden natuurvriendelijke maatregelen genomen.

2. Klimaatadaptatie

Volgens voorspellingen zal Nederland met klimaatverandering te maken krijgen. Dat betekent meer en langere perioden van tropische temperaturen en meer dagen met hevige regenval, waardoor er in korte tijd grote hoeveelheden water afgevoerd moet worden.

Bij extreme hitte lopen kwetsbare groepen, zoals ouderen, zieken en kleine kinderen, extra risico’s. Veel groen (en dus veel schaduw) helpt tegen hittestress. Zaanstad heeft door de ligging in de veenweidegebieden, het vele water en de aanwezigheid van grote parken, een vrij gunstige positie. Toch moet er zoveel mogelijk groen bewaard en toegevoegd worden, vooral in het stedelijk gebied.

Omgaan met het water

Er moet een plan komen waarin de gemeente en het waterschap het watersysteem als één systeem beschouwt, los van de verschillende verantwoordelijkheden. In dit plan komen de benodigde maatregelen te staan en wie daar voor aan de lat staat. Waterschappen kunnen meer binnenstedelijk investeren dan ze tot nu toe doen, immers het merendeel van hun inkomsten komt uit de bebouwde omgeving. Vervolgens kan met dit plan de samenwerking worden gezocht met de provincie en het deltaprogramma, om de noodzakelijke financiering van de projecten rond te krijgen. In de afgelopen periode is een klimaatadaptatieplan tot stand gekomen. De uitvoering van dit plan moet voortgang vinden. 

Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De gemeente werkt verder aan bewustwording op dit punt, bijvoorbeeld door een publiekscampagne in samenwerking met de tuincentra en gebruikt succesvolle voorbeelden uit het land.
Wij willen dat er zoveel mogelijk wordt ingezet op een aparte afvoer van regenwater en dat er voldoende waterberging komt. 

 • Aanpak achterstallig rioolonderhoud
  De komende raadsperiode zetten we verder in op de aanpak van achterstallig rioolonderhoud. 
 • Hittebestendigheid
  Woningbouwplannen en (her)inrichting van wijken worden getoetst op hittestressbestendigheid.
 • Groene daken
  De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede voorbeeld. Daarmee werken we in Zaanstad aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en zonnepanelen op een groen dak leveren meer rendement op.   

3. Energie en duurzaamheid

Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De ChristenUnie wil toe naar een lokaal vormgegeven energiesysteem van volledig hernieuwbare energie. De gemeente heeft de regie in deze lokale energietransitie en zorgt er ook voor dat het doel behaald wordt. 

Energiecoöperaties en lokale initiatieven

Energiecoöperaties brengen de energietransitie dichter bij de burger en maken lokaal eigendom mogelijk. Daarom willen we dat de gemeente Zaanstad deze coöperaties voor vol aanziet en als het nodig is praktisch en financieel ondersteunt. Dit geldt ook voor projecten voor kleinere maatregelen thuis, zoals isolatie. Een lokaal (gemeentelijk) energiebedrijf is volgens de ChristenUnie een goed idee. De gemeente ziet dan toe op een goede verdeling tussen de lasten en de lusten en of de overstap haalbaar en betaalbaar is voor iedereen.

Energiebesparing en afscheid van aardgas

Wanneer we minder CO2 willen uitstoten moeten we niet alleen ándere energie, maar ook mínder energie gaan gebruiken. Zaanstad telt relatief veel oude woningen, waardoor investeren in isolatie een groot verschil kan maken in het totale energieverbruik. De stappensubsidie moet daarom worden voortgezet, zodat huiseigenaren in staat gesteld worden hun woning klaar te maken voor de toekomst. Corporaties moeten niet gehinderd worden, maar ruim baan krijgen bij het aanpassen van de woningen in hun bestand. Hiermee wordt ook energiearmoede tegengegaan. Inwoners van Zaanstad moeten op één plek terecht kunnen voor zowel technische kennis als financiële regelingen om hun woning aan te passen.

 • Zonnepanelen
  De mogelijkheden om zon op te wekken op daken en in gevels kunnen nog meer dan nu benut worden.
 • Elektrisch rijden
  Overschakelen op elektrisch rijden juichen wij toe. Er moeten daarom voldoende laadpalen zijn.
 • Isolatie
  Isolatie van met name oudere woningen stimuleren we graag door middel van de stappensubsidie.
 • Woningcorporaties
  Geef corporaties de ruimte hun woningen te verbeteren.

Warmtenet

Voor verschillende delen van Zaanstad zijn er plannen voor het aanleggen van een warmtenet. Ons standpunt hierover is dat we met de uitvoering hiervan moeten wachten tot er zekerheid is over de voedingsbron. Wij hopen op positieve resultaten van de onderzoeken naar aardwarmte, maar zolang hierover nog geen zekerheid is, is een (hybride) warmtepomp een verstandiger alternatief.Met de uitrol hiervan kan begonnen worden in de wijken waarvan nu al is vastgesteld dat een warmtenet daar niet passend is.

Wind

De ChristenUnie is voorstander van het gebruik van wind om energie op te wekken op grote en kleine schaal. Er is in Zaanstad langs het Noordzeekanaal, langs snelwegen en mogelijk op andere plekken, waar geen overlast te verwachten valt, ruimte voor windmolens op land.

Energiebesparing industrie

De lokale industrie en bedrijven worden uitgedaagd om met elkaar een energiebesparingsconvenant te sluiten. Door samen te werken, brengen bedrijven elkaar tot

ideeën en zetten ze extra stappen om energie-efficiënt te worden. Duurzaamheid pakt de gemeente Zaanstad integraal aan: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen. Te denken valt aan verkeers- en vervoersplannen, de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam, het eigen energiegebruik van de gemeente Zaanstad en de inrichting van de openbare ruimte (bijv. LED-lampen in straatverlichting).

Afval

In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen we afval daarom zien als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik. Afvalscheiding bij de bron maakt ons ook bewust van de producten die we kopen, waardoor verspilling vermeden wordt en daarom zetten we de koers van het huidige Grondstoffenplan voort. Tegelijkertijd volgen we de technische ontwikkelingen op het gebied van nascheiding en kunnen daar te zijner tijd ook voor kiezen.

De ChristenUnie vindt dat er voor lastig te verwerken afvalstromen een passende oplossing moet worden geboden. De ChristenUnie staat achter het huidige afvalstoffenbeleid met het ophalen van gescheiden afval en het centraal (in de buurten) inleveren van restafval. Hierbij wel blijvend aandacht voor grotere gezinnen (luiers), ouderen en mensen met een beperking en mensen die wonen in hoogbouw.

Het tegengaan van zwerfafval heeft prioriteit en we zijn trots op en dankbaar voor de ondersteuning die bewoners daarin bieden! De gemeente stimuleert scholen en maatschappelijke organisaties om afval te scheiden en faciliteert hen hierin zoveel mogelijk. Er wordt meegedaan aan landelijke bewustwordingsacties rond afval, zwerfvuil en compost. Hergebruik via kringloopwinkels wordt gepromoot en ondersteund vanuit de gemeente. Ook het gescheiden ophalen van bedrijfsafval verdient de aandacht van de gemeente.