9. Economie

1. Werkgelegenheid

De ChristenUnie komt op voor ondernemers. Het MKB is onmisbaar voor de werkgelegenheid, de lokale economie, de ontwikkeling van producten en de leefbaarheid. Ondernemers hebben daarom een lokaal bestuur nodig met een sterke economische agenda, die gezonde groei stimuleert en onnodige belemmeringen wegneemt of voorkomt. Zaanstad-Noord en Zaanstad-Zuid zijn beide belangrijk voor de Zaanse economie en verdienen dezelfde kansen als vestigingslocatie voor ondernemingen en bedrijven. De Coronacrisis heeft laten zien hoe sterk bedrijven ook afhankelijk zijn van een goed functionerende overheid. Aan de andere kant mogen we van ondernemers en bedrijven vragen om ook dienstbaar te zijn aan de lokale samenleving. 

 • Duurzame werkgelegenheid
  Alle inzet is gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid.
 • Verlagen regeldruk
  De regeldruk voor ondernemers moet naar beneden.
 • Vergunningen
  Het vergunningentraject voor ondernemers wordt versneld en versoepeld. De overheid is betrouwbaar en dienstbaar, daar hoort snelheid bij.
 • Sociale bijdrage
  Stimuleren van alle ondernemers om bij te dragen aan de samenleving, bijvoorbeeld door het bieden van stageplaatsen, aannemen van mensen vanuit de participatiewet en participeren in of sponsoren van activiteiten binnen Zaanstad.
 • Leegstand
  Leegstand willen we aanpakken door herbestemming van vastgoed voor wonen, recreëren en ondernemen. Wij vinden het belangrijk dat er tegelijkertijd aan het verduurzamen van panden wordt gewerkt. Leegstand biedt ook nieuwe kansen.
 • Samenwerking omliggende gemeenten
  Om een bruisende stad te zijn moet Zaanstad aantrekkelijk zijn voor ondernemingen zodat de werkgelegenheid blijft groeien. Daarvoor is samenwerking met omringende gemeenten nodig. Wij zetten in op het aantrekken van nieuwe bedrijven en het bieden van groeiruimte aan bestaande bedrijven.
 • Facturen
  De ChristenUnie wil dat de gemeente ondernemers niet frustreert, maar motiveert door alle facturen binnen 30 dagen te betalen.
 • Lokale inkoop
  De inkoop van de gemeente dient zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal te gebeuren.
 • Standplaatsenbeleid
  Er moet een helder standplaatsenbeleid komen zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn.

ZZP’ers

Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn, bijvoorbeeld als zelfstandige zonder personeel (ZZP-er). Soms verdienen zij minder dan nodig is om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De gemeente moet wat de ChristenUnie betreft actief gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden om hen zo nodig te ondersteunen.
Het voeren van een bedrijf aan huis moet een kleine zelfstandige niet onnodig moeilijk worden gemaakt.

9.2 Economie

2. Werken en rusten

De ChristenUnie hecht grote waarde aan een goede balans tussen werken, zorgen en rusten. De ontwikkeling naar een 24-uurs economie lijkt niet te stoppen. Tegelijkertijd zien we dat mensen op zoek zijn naar meer rust en onthaasting. De coronacrisis heeft die behoefte onderstreept. Onze samenleving en economie gedijen als er rustmomenten zijn. Vanuit onze christelijke levensovertuiging genieten wij van de zondag als collectief rustmoment. God geeft ons niet voor niets zes dagen om te werken, en een zevende dag om te genieten van rust, kerkdiensten, natuur en van gezin en familie. 

We zien dat door de toename van koopzondagen veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen en soms zelfs door eigenaren van winkelcentra worden gedwongen hun winkel op zondag open te stellen. 

 • Dwang om zondag te werken
  Wij hebben blijvende aandacht voor ondernemers en (toekomstige) werknemers die niet op zondag willen werken. De gemeente bewaakt dat winkeliers niet gedwongen worden op zondag open te gaan.

3. Ondernemerschap in de Zaanstreek

Zaanstad heeft ten opzichte van veel andere steden in ons land een sterk sturende detailhandelsvisie. Er zijn duidelijke keuzes gemaakt om de detailhandel optimaal te kunnen ondersteunen. Kleine winkeliers en niet-franchise winkels maken de winkelgebieden in onze stad divers en aantrekkelijk. Het winkelhart van Zaanstad, de Gedempte Gracht en de Westzijde, zijn prachtig opgeknapt in de afgelopen jaren. In het gebied ten oosten van de sluis, de Peperstraat, Burcht en de Zuiddijk, is visie nodig om deze buurt aan te laten sluiten bij de rest van het vernieuwde winkelhart. Met het toenemend aantal inwoners is er voldoende draagvlak voor een uitbreiding en variëteit aan winkels en horeca.

Diversiteit

De leegstand in het de Zaanstreek en het winkelhart in het bijzonder is een zorg. De ChristenUnie wil in de komende periode meewerken aan het verder terugdringen ervan. Daarbij mag de focus niet liggen op het binnenhalen van grote winkelketens. Juist de diversiteit van aanbod maakt Zaanstad uniek ten opzichte andere centra in de regio. De warenmarkten in Krommenie, Wormerveer en Zaandam staan iedere week garant voor een gezellige sfeer, voor ontmoeting en een divers aanbod. Daar zijn we trots op en dat willen we behouden. 

Uitstraling van winkelgebieden

De winkelgebieden in Krommenie, Assendelft, Wormerveer, Koog aan de Zaan, Zaandijk en in diverse wijken van Zaandam hebben ieder hun eigen sfeer en aanbod. De ChristenUnie hecht eraan dat deze winkelgebieden de aandacht krijgen die ze verdienen. Dat gaat niet alleen om het aanbod van de ondernemers zelf, maar ook om de beleving die het winkelen met zich meebrengt. Het woongenot wordt verhoogd als er dichtbij de woonomgeving goede winkelvoorzieningen zijn. De ChristenUnie investeert graag in het up-to-date houden van winkelcentra in de wijken en dorpskernen en vindt aandacht voor een mooie en kwalitatief goede omgeving belangrijk. 

 • Diversiteit winkelaanbod
  Om het winkelgebied in de binnenstad aantrekkelijker te maken wordt ingezet op een invulling van de panden die het karakter van winkel- en horecagebied versterken. Te denken valt aan boetiekjes, galerieën, werkplaatsen etc.
 • Wonen in winkels
  Er wordt ruimte geboden voor het veranderen van de bestemming in een woonbestemming, om leegstand tegen te gaan en de leefbaarheid in het winkelgebied te bevorderen. 
 • Reclame
  Langs de A8 wordt een reclamebord geplaatst waarop het winkelhart van Zaanstad worden aangeprezen, en waarop evenementen in Zaanstad worden vermeld.
 • Uitstraling winkelgebieden
  De ChristenUnie zet zich in voor optimaal onderhoud en de uitstraling van de openbare ruimte in de binnenstad en winkelcentra in de dorpen en wijken. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking is een belangrijk punt van aandacht hierbij.
 • Hembrugterrein
  De ChristenUnie ondersteunt de ontwikkeling van dit prachtige gebied met behoud van de waarde die het nu heeft.
 • Ondernemersklimaat
  Een ondernemersfonds of een BIZ (bedrijven investeringen zone)  kan ondernemers helpen om gezamenlijk bij te dragen aan een beter ondernemersklimaat.
 • Flexibel bestemmen
  In de nieuwe detailhandelvisie komt meer ruimte voor maatwerk. We moeten zuinig zijn op onze winkels, ook als die zich buiten het stadshart willen vestigen.

9.3 Economie

4. Toerisme

Amsterdam is de grootste toeristische trekpleister van Nederland. Als buurgemeente Zaanstad met onze Zaanse Schans profiteren we daar uiteraard ook van. Toch kan het Zaanse toerisme beter, langduriger en gevarieerder. We hebben als gemeente zoveel meer te bieden. Niet alleen voor de toerist van ver, maar ook voor onze eigen inwoners. Ontspannen dichtbij huis. De coronacrisis heeft geleerd dat we hierin nog meer moeten investeren. Samen met recreatie- en toeristische ondernemers maakt de gemeente een plan met als doel het stimuleren en uitbreiden van verblijfsrecreatie in en rond Zaanstad.

Zaanstad in beweging

Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel- en/of hardlooproutes maakt recreatie en beweging op een doeltreffende en kostenvriendelijke manier toegankelijk, zowel in de bebouwde als natuurlijke omgeving. Zeker als dit in regionaal verband uitgewerkt wordt. Private partijen kunnen de aanleg van vaar- en kanoroutes (mede) financieren. 

 • Paden
  Fitnessroutes, wandelpaden, fietspaden, natuurpaden en belevingspaden kunnen worden gekoppeld aan evenementen in Zaanstad.
 • Parken
  Verder ontwikkelen van de verschillende parken in heel Zaanstad door aandacht voor horeca, sport en speelobjecten. 
 • Stadsstrand
  Een stadsstrand, zoals Poelenburg Beach, verdient een blijvende plek, met zon, zand, ontmoeting, spelende kinderen en terras. Hier kunnen ook kleine evenementen plaatsvinden. 
 • Promotie
  Inzet op stadspromotie, onder andere van musea, samen met inwoners en lokale ondernemers.
 • Dagje uit
  Met alle partijen actief zoeken naar mogelijkheden om in Zaanstad een dagje uit aantrekkelijk te maken.

9.4 Economie

5. Waardering van voedsel

Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Boeren en tuinders werken aan goed en gezond voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de schepping. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving. 

Het is belangrijk om te weten waar ons eten vandaan komt. Daarbij is een betere verbinding tussen stad en platteland van belang. Ook de lokale overheid kan een andere eetcultuur bevorderen door bij te dragen aan meer lokale, biologische en gezondere producten en voedselketens. Stadslandbouw is daarom een goed idee. Het verlevendigt onze gemeente, brengt onze voedselproductie dichter bij huis en maakt de openbare ruimte groener en leefbaarder. 

De gemeente Zaanstad geeft aan welke gronden er geschikt zijn om (tijdelijk) een stadsmoestuin te beginnen.

 • Promotie lokale producten
  De komende periode wil de ChristenUnie dat de gemeente samen met boeren, voedselproducenten en de (super)markt gaat inzetten op het promoten van het eten van lokale producten.
 • Lokale producten op de markt
  Faciliteer de mogelijkheid voor lokale voedselproducenten om hun producten te verkopen op de weekmarkten in Zaanstad
 • Voedseljutten
  Stimuleer ‘voedseljutten’ door het planten van bomen en struiken in de openbare ruimte met eetbare vruchten.
 • Toekomstbestendige agrarische sector
  Bij het opstellen van een visie op het buitengebied wil de ChristenUnie inzetten op een toekomstbestendige agrarische sector. Kernwoorden: Kringlooplandbouw, lokale voedselketens en de boer als mede-beheerder van de openbare ruimte.