8. Aan het werk

1. Op zoek naar werk

De arbeidsmarkt is flink in beweging. Naast flexibele en vaste contracten bij bedrijven, beginnen steeds meer mensen voor zichzelf als ZZP-er. Nieuwe beroepen komen op en mensen die al lang in een bedrijf werken, zullen vaker moeten worden bij- of omgeschoold. Voor de een is dat vanzelfsprekend, voor de andere persoon is dat lastig. Samenwerking met het (beroeps)onderwijs en het bedrijfsleven is de sleutel: er ís werk, werkgevers zijn wel degelijk op zoek naar arbeidskrachten, alleen de match moet wel gemaakt worden. Die match wordt gevonden in de ontmoeting. Wanneer er ontmoeting plaatsvindt tussen werkgever en potentiële werknemer is er geen barrière meer van een CV op een stukje papier, maar wordt de mens met zijn of haar talenten gezien. 

 • Onderwijs
  De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, zowel op korte als middellange termijn. Dat geldt ook voor bijscholing van oudere werknemers. Hierbij wordt rekening gehouden met ieders gaven en talenten. 
 • Ontmoeting
  De gemeente zet in op ontmoetingsmomenten tussen werkgevers en werkzoekenden. Dit kan fysiek, maar ook digitaal via videochat of YouTube bestaan hiervoor kansen.

Kansen geven

We zouden willen dat het wel zo was, maar niet iedereen heeft evenveel kansen op de arbeidsmarkt. Dat kan verschillende redenen hebben, zoals achtergrond, het hebben van een beperking, leeftijd of armoede. Dat is oneerlijk, en de ChristenUnie strijdt tegen deze onrechtvaardigheid. Wat de ChristenUnie betreft zou alle focus moeten liggen op mensen die graag wíllen werken, maar daarin hindernissen ervaren. Motivatie om te willen werken is de belangrijkste stimulans om uit een negatieve spiraal te komen en het leven positief te veranderen. 
De ChristenUnie wil die juiste motivatie belonen.

 • Arbeidsdiscriminatie
  In Zaanstad zijn we alert op arbeidsdiscriminatie op welke grond dan ook. De gemeente zelf moet ook oog hebben voor ongelijkheid in eigen beleid. 
 • Werk moet lonen
  Als inkomsten uit werk worden gevonden (ook bij deeltijd of ZZP-werk), moet dat altijd flink lonen boven het hebben van enkel een uitkering. 
 • 1-op-1 begeleiding
  Gemotiveerde werkzoekenden die hindernissen ervaren ontvangen 1-op-1 begeleiding bij het solliciteren om de kans op werk te vergroten. 
 • Beloning bij verlaten bijstand
  De gemeente beloont degene die de bijstand kan verlaten om aan het werk te gaan en na 1 jaar nog steeds werkzaam is met 1000 euro. De gemeente houdt in het eerste jaar na het verlaten van de bijstand ook contact met de ex-bijstandsgerechtigde en zorgt voor de nodige begeleiding.

Wat is het mooi en wat geeft het voldoening wanneer je in je eigen onderhoud kunt voorzien, dat je voor jezelf of je gezin kunt zorgen door een inkomen te hebben uit werk. Hier streven wij naar, om zoveel mogelijk mensen op hun plek te krijgen met een betaalde baan, met oog voor hun talent en mogelijkheden. Voor mensen met een beperking moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven hierin actief. Re-integratietrajecten die de kans op betaald werk aantoonbaar verhogen, worden met voorrang gestimuleerd. De ChristenUnie benadrukt echter wel dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenleving kan voor iemands welbevinden én voor de maatschappij heel waardevol zijn. Voor nieuwkomers in Nederland is het voor een goede integratie van belang om zo snel als mogelijk aan het werk te gaan. Dit is positief voor de taalontwikkeling, het eigen welzijn en draagt daarmee bij aan de samenleving als geheel. Het is waardevol om contacten met bedrijven en Vluchtelingenwerk hiervoor warm te houden.

 • Participatiebanen
  De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen. Liefst op meerjarige basis. 
 • Tegenprestatie
  Als de gemeente helpt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen. 
 • Psychische klachten
  De gemeente zet zich extra in om mensen met psychische klachten aan het (vrijwilligers-)werk te krijgen.
 • Vrijwilligerswerk of mantelzorg is ook werk
  De gemeente heeft oog voor ál het werk dat er is en gedaan wordt, en  stopt met de focus op alleen het verdienvermogen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Nieuwkomers
  Vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen of stage te lopen. Binnen de nieuwe inburgeringswet zijn hiervoor voldoende mogelijkheden. 

2. Armoede

Aandacht voor en bestrijding van armoede is vanuit onze christelijke waarden een basishouding. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en stress, maar zeker ook kansenongelijkheid voor opgroeiende kinderen. Ook in Zaanstad is er sprake van armoede: 4 procent van alle Zaanse gezinnen leeft in armoede en zelfs 10 procent zit net op bijstandsniveau. Bovendien zijn er teveel van deze gezinnen die werkende ouders hebben, maar nog steeds in armoede leven. Dat is wat de ChristenUnie betreft onacceptabel. Voorkomen is beter dan genezen, daarom wordt maximaal ingezet op preventie en vroeg signalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Een vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over gaat, moet waar mogelijk doorbroken worden.

 • Signalen doorgeven
  Scholen, sportverenigingen en andere organisaties zoals woningcorporaties en nutsbedrijven worden gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het sociaal wijkteam.
 • Aandacht voor lage inkomens
  Bij regelingen voor minima moet de gemeente rekening blijven houden met de groep die qua inkomen net boven de bijstandsnorm zit. 
 • 1 regisseur
  Gezinnen maken optimaal gebruik van de bestaande regelingen, zonder te verzanden in administratieve wirwar. Dit is onderdeel van één gezin, één plan en één regisseur.
 • Bereikbaarheid regelingen
  Als bereikbare overheid zijn gemeentelijke regelingen voor minima makkelijk vindbaar en bruikbaar. De gemeente is alert op het gevoel van schaamte om regelingen aan te vragen. 
 • Duurzaamheid
  Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid kosten geld. De gemeente zorgt dat ook de minima in Zaanstad mee kunnen doen en profiteren van een lagere energierekening. 
 • Sociaal vangnet
  We maken ons sterk voor behoud en ondersteuning van (armoede) initiatieven die onze inwoners ten goede komen, zoals de Voedselbank, de Kledingbank en hulp via stichting Present. Ook wordt samenwerking gezocht met kringloopwinkels en kerken voor het bieden van praktische hulp.
 • Vrijwilligers
  Vrijwilligers die bezig zijn met armoedebestrijding worden door de gemeente ondersteund, onder andere door hen bekend te maken met de regelgeving. 
 • Sociale moestuin
  Voor mensen met lage inkomens wordt gemeentegrond beschikbaar gesteld voor het gezamenlijk aanleggen van een moestuin. Deze sociale moestuin kan in diverse buurten bovendien als ontmoetingsplek fungeren. 
  Een mooi voorbeeld is de buurttuin in Poelenburg.

3. Schulden

Schulddienstverlening sluit aan bij het Bijbelse gedachtengoed dat iedereen recht heeft op een tweede kans. Het zorgt ervoor dat nieuwe generaties nieuwe kansen krijgen. Niet om nieuwere en hogere schulden te maken, maar om ze weg te kunnen werken. In onze visie los je schulden alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun financiële situatie. Het uitgangspunt voor de ChristenUnie is dat je iemand in moeilijkheden niet in de steek laat. De gemeente, het sociaal wijkteam en vrijwilligersorganisaties als SchuldHulpmaatje moeten naast mensen met schulden staan. Samen kijken en leren hoe zij vrij kunnen komen van een (dreigende) schuld. 
In de situatie waarbij mensen wel willen betalen, maar niet kunnen betalen, willen we dat de gemeente Zaanstad sociaal gaat incasseren. Bij het ontstaan van betalingsachterstanden kijkt de gemeente naar de situatie van de persoon. Maatwerk dus. Omdat onze houding er één van vertrouwen is, biedt de gemeente hulp bij het herstellen van een fout en het aangaan van een betalingsregeling. 

 • Snelle en toegankelijke schuldhulpverlening
  Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen. De ChristenUnie zet in op kortere schuldhulptrajecten met goede begeleiding, zodat mensen sneller zicht hebben op een schone lei.
 • Budgetcursussen en preventie
  Aanbieden van laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer op ontmoetingsplekken in de wijken. Toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen is zo laagdrempelig mogelijk, zoals bijvoorbeeld de geldcursus In Kas van Bloei Kogerveld.
 • Saneringskredieten
  De gemeente Zaanstad zet in op het aanbieden van saneringskredieten aan mensen met problematische schulden. Daarmee worden schulden afgekocht en blijft er nog maar één schuldeiser over. Zo creëren we rust, overzicht en perspectief. We benutten het landelijke Waarborgfonds als waarborg voor de saneringskredieten.
 • Sociaal incasseren
  In Zaanstad werken we met incassobureaus en deurwaarders die aangesloten zijn bij het landelijk keurmerk m.b.t. sociaal incasseren.
 • Ondernemers
  De gemeente Zaanstad maakt werk van de ondersteuning van ondernemers en ZZP-ers met schulden, door ook voor hen schuldhulp te realiseren en ruimhartige bbz-kredieten aan te bieden. 
 • Dreigende dakloosheid
  Gezinnen met kinderen onder de 12 worden niet uit hun woning gezet. Corporaties mogen zich niet als preferente schuldeiser opstellen.
 • Toeslagenaffaire
  De gemeente blijft een aanspreekpunt voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire zodat zij met maatwerk geholpen kunnen worden.