12. Over de ChristenUnie Zaanstad

1. Visie op christelijk-sociale politiek

De ChristenUnie is een politieke partij die midden in de samenleving staat. 

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het daarbij om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, in vrijheid en in veiligheid.

 • Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar wij willen vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. 
 • Wij willen dat elk mens de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
 • Wij willen een gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen, maar ook een overheid die daadkracht toont waar recht gedaan moet worden aan burgers.
 • We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze (klein)kinderen.

Ons handelen bedreigt het klimaat en de leefbaarheid op de aarde. Machtswellust en honger naar meer verstoren gelijke kansen op een goed bestaan. De wereld kent instabiliteit, onveiligheid, terreur en haat. Noodgedwongen verlaten velen huis en haard. In onze samenleving zijn mensen bezorgd over hun bestaanszekerheid en de toekomst. Doorgeslagen individualisering en marktdenken gaan ten koste van relaties, gezinnen en gemeenschappen. In onze samenleving is er vervreemding en polarisatie. 

De ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een stad waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak. Daarom gaan wij met dit programma dat draait om samen recht doen de komende verkiezingen in. Een programma met plannen voor Zaanstad dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt.

Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping. In deze gebroken wereld zijn wij allemaal geroepen tot de vrede en tot het recht. Wie zoekt naar recht en vrede blijft niet hangen in passieve pleidooien. Recht doen betekent je inzetten voor een menswaardig bestaan voor de ander. Vrede zoeken betekent blijven werken aan verzoening in een wereld vol conflicten.

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Zaanstad. 

De ChristenUnie-politici maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar handen en voeten geven in de maatschappij. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving. Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren, om zo vrede te stichten. De Bijbel roept ons op om ‘recht te doen, trouw te zijn, en nederig de weg te gaan die God van ons vraagt’. (Micha 6:8)

De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze lokale standpunten zijn niet ad hoc opgeschreven, maar gebaseerd op onze christelijke uitgangspunten. Tegelijk biedt het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van het openbaar bestuur uitstekende mogelijkheden om af te stemmen en om lokale zaken provinciaal of landelijk aan de orde te stellen (en andersom).

Onze missie is groter dan onze partij. Wij zullen de samenwerking zoeken in de Raad met andere politieke partijen wanneer wij dezelfde doelen nastreven en het eens kunnen worden over de weg daar naar toe.

2. Bestuur en fractie

Afgelopen periode is Christa Neefjes ons raadslid geweest voor de ChristenUnie Zaanstad. Er is veel werk verzet in de gemeenteraad. Zij is daarbij ondersteund door steunfractieleden André Schippers en Hanneke Veurink, en door fractie-assistenten Christianne van den Dongen, Jan Peter Blok en Minke Simonse. Dankbaar zijn wij dat we onderdeel zijn geweest van het college en zo een bijdrage konden leveren aan een stabiel en groeiend Zaanstad. Rita Noordzij heeft als ChristenUnie-wethouder een mooie portefeuille gehad met daarin   onder  andere actief burgerschap, integratie, dienstverlening en burgerparticipatie. Onze ambitie is om de komende vier jaar een aantal zetels in de Zaanse Gemeenteraad te halen en we zouden opnieuw willen deelnemen aan het College van B&W. 

Daarvoor stellen 28 kandidaten zich verkiesbaar voor de ChristenUnie. Zij zijn geselecteerd op basis van de algemene voorwaarden die de ChristenUnie aan haar kandidaten stelt en beschikken naast hun algemene inzetbaarheid als raadslid over eigen specifieke ervaring en kennis die zij graag willen inzetten voor de stad. 

Het bestuur van de ChristenUnie Zaanstad draagt de lokale partij en de vereniging van leden. Meestal op de achtergrond werkt het bestuur aan het onderhouden van contact met de achterban en regelt de financiën en praktische bestuurstaken. Ons bestuur verbindt de plaatselijke fractie met het provinciaal en landelijk netwerk van de ChristenUnie en houdt onze visie scherp.

12.1 Over de ChristenUnie Zaanstad

3. Verzilverpunten

De afgelopen 8 jaar heeft de ChristenUnie deel uit gemaakt van de Coalitie en hebben wij direct invloed kunnen uitoefenen op het beleid door middel van het Coalitieakkoord, en op de uitvoering daarvan met een wethouder in het College van Burgemeester en Wethouders van Zaanstad. Rita Noordzij heeft in haar tweede periode als wethouder de volgende portefeuilles met verve beheerd: Actief burgerschap & buurthuizen, Dienstverlening, Integratie en Burgerparticipatie, en was zij Wijkwethouder Krommenie en Westzaan.

Met de collegepartijen (VVD, PvdA, D66, ROSA, CDA en CU) hebben we in 2018 het Coalitieakkoord ‘Vandaag aan de slag voor het Zaanstad van Morgen’ opgesteld en daaraan uitvoering gegeven. Door een splitsing in de zomer van 2019 bij één van deze partijen ontstond een minderheidssituatie waarbij de uitvoering van onze plannen onzeker werd. Door toevoeging aan de Coalitie van GroenLinks en het nieuwe Akkoord ‘De molen op de wind zetten’ konden we stappen zetten om Zaanstad meer duurzaam, groen en klimaatbestendig te maken. De gevolgen van het stopzetten van allerlei projecten vanwege stikstof en de Coronacrisis hebben een zware wissel op het bestuur, de Raad en de ambtelijke organisatie getrokken. 

De belangrijkste onderwerpen waar op voorzet van de ChristenUnie succes is geboekt: 

 • Strategie waardig ouder worden is toegevoegd aan het coalitieakkoord. 
 • Bij woningbouwplannen wordt voortaan standaard ruimte ingepast voor maatschappelijke voorzieningen waaronder ontmoetingsplekken. Ook wordt er nu een maatschappelijke visie opgesteld.
 • De buurthuizen werden ontzien in bezuinigingen en corona. We hielden ze allemaal. 
 • Twee burgerinitiatieven zijn realiteit geworden: De Fronikboerderij en Groen Waterrijk.
 • In de dienstverlening werkten we steeds meer met maatwerk en bezoeken aan huis. 
 • Er staat een stevig netwerk “Samen zijn we Zaanstad”. 
 • Stichting Samenbindende Projecten Zaanstad is een partner van de gemeente geworden.
 • Bezuinigingen op subsidies van culturele instellingen zijn teruggedraaid.
 • Er komt opnieuw onderzoek naar het ondergronds brengen van het spoor op de lijn Zaandam-Zaandijk ten behoeve van knelpunt spoorovergang Guisweg maar ook ontsluiting van Westerwatering.
 • We hebben met meerdere moties een aantal initiatieven van bewoners op de Motiemarkt onder de aandacht van de raad en het College gebracht, zoals het initiatief om nieuwe Zaankanters welkom te heten en actief te benaderen met informatie over hun stad en buurt zodat zij snel hiervan deel gaan uitmaken.
 • Een succesvolle Stappensubsidie voor particuliere eigenaren om hun woning te verduurzamen wordt voortgezet.
 • We hebben herhaaldelijk gewezen op (toekomstige) alternatieven voor Warmtenet.
 • Met het agenda-initiatief Relatiezorg zetten we een eerste stap in hulp aan (aankomende) ouders zodat echtscheiding mogelijk voorkomen kan worden.
 • Bij stadsontwikkeling in Zaanstad Maak Noord is een 7e speerpunt toegevoegd: het versterken van de cultuurhistorische en natuurlandschappelijke waarden.
 • We hebben blijvend aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van een Kerkenvisie die er najaar 2021 eindelijk is gekomen.
 • De zorgwekkend hoge tariefstijging voor begraven wordt herzien.
 • Geen afstel van een Nieuw Museum Zaandam maar we bewaren de inzichten voor een nieuwe culturele experience tot betere tijden en gaan daarvoor in overleg met Zaanse historische verenigingen.

Niet alles wat we in 2018 wensten is tot stand gekomen of het is vertraagd maar de stad heeft zich ook in deze moeilijke jaren kunnen door ontwikkelen op veel gebieden en daar zijn wij trots op en heel dankbaar voor! 

Daarnaast zijn er veel moties (mee-)ingediend en na toezegging van de wethouder ingetrokken. De ChristenUnie is een kleine fractie maar heeft op nagenoeg elk onderwerp onze stem laten horen. We zien daar na al die jaren toch regelmatig de vruchten van. 

De ChristenUnie beseft dat wij, noch andere politieke partijen, op eigen houtje iets kunnen waarmaken in Zaanstad. Telkens is er een meerderheid nodig en daarom hebben we samengewerkt met anderen, zowel binnen als buiten de coalitie, op die terreinen waarin we elkaars mening deelden en die bijdroegen aan de doelen die wij als ChristenUnie voor onze stad wilden bereiken.