7. Mobiliteit

1. Bereikbaarheid

Bereikbaarheid is belangrijk voor Zaandam en voor de dorpskernen eromheen, een goede doorstroming van het verkeer draagt bij aan de leefbaarheid en het voorkomen van fijnstofconcentratie in woonwijken. Het heeft bovendien een economisch belang voor ondernemers en bedrijven op bedrijventerreinen en in het centrum. Maatregelen om de doorstroming van het verkeer op de hoofdwegen in en rond Zaanstad te verbeteren, zijn daarom onvermijdelijk. Vervoer moet zo schoon mogelijk zijn vanwege de leefbaarheid en de zorg voor onze schepping. Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente de omschakeling naar elektrisch en andere vormen van emissieloos vervoer stimuleert. De ChristenUnie ziet ook kansen voor vervoer over de Zaan. Wanneer andere wegen dichtslibben, is vervoer over water een interessant alternatief. 

 • Zero-emissie-stadslogistiek
  Vanaf 2025 wordt het stadscentrum bevoorraad door zero-emissie voertuigen en zijn alle vuilniswagens in de gemeente uitstootvrij. Met ondernemers gaat de gemeente verkennen of het opzetten van stadsdistributie haalbaar is, om zo het vrachtverkeer te beperken.
 • Knelpunten
  Er is blijvende aandacht voor diverse verkeersknelpunten in Zaanstad, onder andere bij de spoorwegovergang Rooswijk/Guisweg, de Dorpsstraat in Assendelft, de Rosariumlaan in Krommenie en de Wandelweg in Wormerveer. 
 • Verkeer bij scholen
  De omgeving rondom scholen hoort een veilige omgeving te zijn. Druk autoverkeer dient zoveel mogelijk omgeleid te worden. Speciale aandacht is er voor de scholen in de Burgemeesterbuurt. 
 • Vervoer over water
  De Waterbus nemen naar het Hembrugterrein en Amsterdam is een goed alternatief voor verkeer over land. De mogelijkheden voor de inzet van een waterbus worden onderzocht.  

Openbaar Vervoer

Het openbaar vervoer valt of staat met een logische en snelle verbinding, met knooppunten die op elkaar aansluiten. De ChristenUnie vindt dat de gemeente en haar inwoners betrokken moeten worden bij de te maken keuzes in het openbaar vervoer. Waar mogelijk worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (buurtbussen, scholierenvervoer, WMO-vervoer). Er komt fietsverhuur op alle OV-knooppunten. De sociale veiligheid in de omgeving van haltes, stations en parkeerplaatsen wordt bevorderd. We willen comfortabele wachtruimtes op ‘overstap-plekken’ om het OV-reizen aantrekkelijker te maken. Samen met de Vervoerregio en gebruik makend van nieuwe mobiliteitsvormen willen we werken aan een dekkende bereikbaarheid.

 • Dorpsbussen
  Dorpen blijven bereikbaar met het openbaar vervoer. De dorpsbus blijft. 
 • Bereikbare bedrijventerreinen
  De ligging van bedrijventerreinen is vaak wat geïsoleerder. Om onnodig autoverkeer tegen te gaan wordt gezorgd voor een goede en regelmatige busverbinding over bedrijventerreinen. 
 • Combinaties met doelgroepenvervoer
  De provincie is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, de gemeente voor andere vormen van publiek vervoer, zoals het leerlingenvervoer. Hier gaat ongeveer even veel geld in om. Door dit vervoersaanbod te combineren op plekken en tijden waar de vraag naar OV te laag is, is veel efficiency winst te bereiken. De gemeente zet samen met de provincie in op slimme combinaties van doelgroepenvervoer (regiotaxi’s, scholierenvervoer, WMO-vervoer) en openbaar vervoer op plekken en tijden waar reguliere buslijnen onvoldoende rendabel zijn. Zo blijven ook kleine kernen en stadsranden ook zonder auto goed bereikbaar. 
 • Visuele beperking
  De gemeente zorgt ervoor dat het openbaar vervoer goed toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking.

7.1 Mobiliteit

2. Verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers

De gemeente Zaanstad geeft in haar verkeersbeleid voorrang aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsen. Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen en daar maatregelen genomen kunnen worden.

Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken en worden verwijderd. Alleen waar echt geen andere mogelijkheid is om de verkeersveiligheid te waarborgen zijn zij toegestaan en de gemeente zoekt naar veiliger alternatieven. Snel en langzaam verkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden. Er komen bredere fietspaden op drukke fietsroutes.

 • Goed bruikbare voetpaden
  Barrières voor voetgangers moeten verdwijnen, te beginnen bij basisscholen, winkelcentra, zorgvoorzieningen en andere belangrijke ontmoetingsplekken en de looproutes daar naar toe. Verhoogd liggende trottoirs moeten op elke hoek voorzien zijn van op- en afritbanden voor rolstoelen, rollators en kinderwagens. Voetpaden moeten volledig gebruikt kunnen worden dus obstakels worden weggehaald en overhangend groen of heggen teruggebracht tot de erfgrens.
 • Bankjes langs voetpaden
  Wandelpaden van en naar openbare voorzieningen wil de ChristenUnie voorzien van voldoende bankjes, zodat ook mensen die minder goed ter been zijn, geregeld kunnen rusten of elkaar ontmoeten.
 • Stimuleren fietsgebruik
  Er komt op de begroting een apart fietsbudget en er wordt maximaal gebruik gemaakt van subsidies van andere overheden. Inzet is door deze extra investeringen het fietsgebruik te laten groeien naar tenminste 50% van alle ritten in Zaanstad tot 7,5 km. In samenwerking met de omliggende gemeenten en de provincie investeren we ook in veelgebruikte woon-werk routes.
 • Fietsstraten
  Er komen meer fietsstraten waar de auto ‘te gast’ is en de fiets het primaat heeft.
 • Eisen aan fietsroutes
  Fietsroutes moeten comfortabel zijn en worden daarom uitgevoerd in rood asfalt. Bij 50 km wegen zijn fietspaden de norm. Deze fietspaden zijn tenminste 2 meter breed om ruimte te bieden voor e-bike en bakfiets en om fietsfiles te voorkomen. Op 30 km wegen die onderdeel zijn van een fietsroute komen fietsstroken in rood asfalt en heeft de rest van de straat klinkers m.u.v. busroutes. Fietsstroken zijn tenminste 1,80 meter breed zodat fietsers naast elkaar kunnen fietsen. Auto’s krijgen met het oog op de verkeersveiligheid of voldoende ruimte om fietsers in te halen of worden door een smal wegprofiel gedwongen achter fietsers te blijven rijden.
 • Oplaadpunten en watertappunten
  De ChristenUnie gaat zich inzetten voor oplaadpunten voor elektrische fietsen en watertappunten bij culturele plekken.
 • Bedrijventerreinen
  Bereikbaarheid en veiligheid op bedrijventerreinen, ook per fiets, hebben onze aandacht.

3. Parkeren

De ChristenUnie vindt dat het parkeerbeleid (betaald parkeren) een middel is, en geen doel op zich. Het is zeker geen melkkoe voor de gemeente om de begroting sluitend te krijgen. Ons uitgangspunt is dat we als Zaanstad een gastvrije gemeente zijn, goed bereikbaar en aantrekkelijk voor winkelend publiek van buiten de gemeente. Daar hoort een parkeerbeleid bij dat slechts kostendekkend is. 

Parkeerdruk zet ook de leefbaarheid in wijken onder druk. Daarom wordt de Zaanse Parkeernota regelmatig geactualiseerd. Invoeren van vergunninghouder zones in woonwijken of blauwe zones rondom winkels kan een goed instrument zijn om parkeren beschikbaar te houden voor de bewoners. Hiervoor is afstemming en overleg nodig met bewoners. Bij het bouwen en onderhouden van parkeergarages is (sociale) veiligheid een belangrijk item. Bij de aanleg en het onderhoud van transferia moet zorgvuldig worden gezocht naar een optimale aansluiting op het reguliere openbaar vervoer, vervoer per auto en fietsgebruik.