Beantwoording van onze schriftelijke vragen over financieel kwetsbare ouderen

Portemonnee
Minke_Simonse_CU
Door Minke Simonse op 29 augustus 2022 om 14:57

Beantwoording van onze schriftelijke vragen over financieel kwetsbare ouderen

Er zijn veel veranderingen op het moment dat iemand de AOW-leeftijd behaald. Je stopt met werken en gaat leven van je pensioen en AOW. Dit kan veel imapct hebben op de financiële situatie. Daarvoor zijn er verschillende voorzieningen beschikbaar vanuit de gemeente, maar deze worden niet altijd even goed benut door de mensen die er wel aanspraak op mogen maken. Daarom hetbben wij schriftelijke vragen opgesteld welke in de laatste week van het reces zijn beantwoord.

Op 16 juli hebben wij als ChristenUnie fractie schriftelijke vragen gesteld. De gehele inleiding en aanleiding van de vragen zijn hier te lezen.

 De fractie van de ChristenUnie heeft de volgende vragen aan het college:

 1. Hoe beoordeelt u de uitkomsten van het genoemde onderzoek?
 2. Wat wordt er momenteel in Zaanstad gedaan om financieel kwetsbare ouderen te wijzen op aanvullende inkomensvoorzieningen?
 3. Bent u bereid om actief ouderen te gaan benaderen om hen te wijzen op aanvullende inkomensvoorzieningen, zoals ook wordt voorgesteld in het rapport? Zo ja, op welke wijze(n) zou u dit willen gaan vormgeven? 

De antwoorden van het college luiden als volgt:

Vraag 1 Hoe beoordeelt u de uitkomsten van het genoemde onderzoek?
Al dan niet gebruikmaken van de (inkomens)voorzieningen blijft uiteraard een keuze van de oudere zelf. De Ombudsman constateert eveneens dat er meerdere redenen kunnen zijn waarom ouderen geen gebruik maken van voorzieningen. Ook in onze gemeente zal een deel van de financieel kwetsbare ouderen de voorzieningen nog niet kennen en/of nog niet beseffen dat ze recht hebben op deze voorzieningen. Het rapport van de Nationale Ombudsman maakt duidelijk dat we ervoor moeten zorgen dat onze informatievoorziening de Zaanse ouderen bereikt op een manier die bij hen past. 
Vraag 2 Wat wordt er momenteel in Zaanstad gedaan om financieel kwetsbare ouderen te wijzen op aanvullende inkomensvoorzieningen?
De informatievoorziening aan ouderen gebeurt op veel manieren, waaronder:
 • via de Sociaal Wijkteams, wanneer ouderen zich melden met vragen over inkomen én steeds meer wanneer zij met andere vragen komen, bijvoorbeeld in verband met een Wmo-aanvraag (bij huisbezoek breed kijken naar de leefsituatie). Sommige wijkteams pakken de preventieve huisbezoeken weer op;
 • via vrijwillige ouderenadviseurs en de seniorenorganisaties, zowel bij huisbezoek als in nieuwsbrieven;
 • via de website langerthuiswonen.zaanstad.nl en de ‘gids langer thuiswonen’;
 • via gerichte acties, zoals momenteel de Zaanse Zomerbus, waar ouderen in gesprek kunnengaan met verschillende deskundigen over diverse onderwerpen;
 • wanneer mensen een participatiewet-uitkering ontvangen stopt die bij de AOW-gerechtigde  leeftijd. In de bijbehorende informatie staat dat inwoners zelf een AOW-uitkering en eventueel AIO-aanvulling kunnen aanvragen.
Vraag 3 Bent u bereid om actief ouderen te gaan benaderen om hen te wijzen op aanvullende inkomensvoorzieningen, zoals ook wordt voorgesteld in het rapport? Zo ja, op welke wijze(n) zou u dit willen gaan vormgeven?
Gelet op de bevindingen van de Nationale Ombudsman gaan we onze informatievoorziening verbeteren. We denken dan bijvoorbeeld aan:
 • meer toegepaste informatie (bijvoorbeeld met verwijzing naar de website van de Sociale Verzekeringsbank) in de informatiebrief bij beëindiging van de participatiewet-uitkering;
 • overleg met de ouderenorganisaties over extra artikelen in hun nieuwsbrieven of in bijeenkomsten;
 • aanpassing van de website langerthuiswonen met bijzondere informatie over de AIOaanvulling;
 • in onze communicatie richting maatschappelijke partners, zodat zij hun (oudere) cliënten vervolgens kunnen informeren.

Labels: , ,