Schriftelijke vragen over financieel kwetsbare ouderen

Portemonnee
Minke_Simonse_CU
Door Minke Simonse op 22 juni 2022 om 09:00

Schriftelijke vragen over financieel kwetsbare ouderen

Er zijn veel veranderingen op het moment dat iemand de AOW-leeftijd behaald. Je stopt met werken en gaat leven van je pensioen en AOW. Dit kan veel imapct hebben op de financiële situatie. Daarvoor zijn er verschillende voorzieningen beschikbaar vanuit de gemeente, maar deze worden niet altijd even goed benut door de mensen die er wel aanspraak op mogen maken. Daarom stellen wij schriftelijke vragen aan het college.

 Beste leden van het college,

Op 16 juni jl. verscheen een rapport Met weinig genoegen nemen van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen over het niet benutten van inkomensvoorzieningen door ouderen in een financieel kwetsbare positie.

Na het bereiken van de AOW-leeftijd kunnen inwoners met een laag inkomen recht hebben op diverse voorzieningen, zoals bijzondere bijstand, gemeentelijke regelingen voor ouderen, aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) belastingaftrek en kwijtschelding gemeentebelastingen. Uit genoemd rapport blijkt dat een deel van de financieel kwetsbare ouderen de voorzieningen niet kent en/of niet beseft dat ze recht hebben op deze voorzieningen. Ook door schaamte kunnen ouderen flink in de financiële problemen komen. Door zuinig aan te doen kan het lang duren voordat er aan de bel getrokken wordt, terwijl ze geld mislopen door geen aanspraak te maken op voorzieningen. 

In het rapport blijkt ook dat ingewikkeld taalgebruik bij de overheid en op aanvraagformulieren een struikelpunt kan zijn, is niet elke oudere even digitaal vaardig en ontbreekt het aan menselijk contact met en ondersteuning door de overheid. De aanbeveling van de Ombudsman luidt dan ook: overheden zouden financieel kwetsbare ouderen actiever moeten benaderen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door:

  • Gerichte communicatie over aanvullende inkomensvoorzieningen van de gemeente aan inwoners bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;
  • Maatwerk en een persoonlijke benadering;
  • Communicatie via huis-aan-huisbladen;
  • Samenwerking van gemeenten met buurthuizen, bibliotheken, wijkcentra en kerken/moskeeën in de voorlichting en hulp bij aanvragen;
  • Informatievoorziening in laagdrempelige en eenvoudige taal.

 De fractie van de ChristenUnie heeft de volgende vragen aan het college:

  1. Hoe beoordeelt u de uitkomsten van het genoemde onderzoek?
  2. Wat wordt er momenteel in Zaanstad gedaan om financieel kwetsbare ouderen te wijzen op aanvullende inkomensvoorzieningen?
  3. Bent u bereid om actief ouderen te gaan benaderen om hen te wijzen op aanvullende inkomensvoorzieningen, zoals ook wordt voorgesteld in het rapport? Zo ja, op welke wijze(n) zou u dit willen gaan vormgeven? 

Met vriendelijke groet,

Minke Simonse

Steunfractielid ChristenUnie Zaanstad

 

Bron: https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Rapport%20Met%20te%20weinig%20genoegen%20nemen.pdf 

Labels: , ,