Begrotingsbehandeling, klimaatcrisis en het pietenthema

20180314_193806243_iOS.jpg
CU-Logo-Lokaal-Impact-in-Cirkel-RGB.2.png
Door Webredactie op 9 november 2022 om 11:00

Begrotingsbehandeling, klimaatcrisis en het pietenthema

Verslag vanuit de ChristenUnie over de raadsvergadering met de begroting en diverse moties vreemd aan de orde.

Op dinsdagavond 8 november heeft de gemeenteraad de lange begrotingsbehandeling afgerond met het stemmen over de begroting en het stemmen over amendementen en moties in de raadsvergadering. Aan het einde van deze vergadering kwamen ook twee moties vreemd aan de orde ter sprake. Deze stonden in het teken van actuele onderwerpen: De klimaatcrisis en het pietenthema.

Begrotingsbehandeling 

De begroting van Zaanstad gaat elk jaar weer over een grote hoeveelheid geld die wij als gemeenteraad en college aan vele dingen willen uitgeven. Als ChristenUnie zien wij niet alleen de vele mogelijkheden die het beschikbare geld biedt, maar willen wij ook kijken naar de broer,te financiële ruimte die er nu is in Zaanstad.

Het college wil erg veel met het beschikbare geld doen, de hondenbelasting afschaffen, veel woningen bouwen, participatie van inwoners, een bomen plan voor een groen stad en nog veel meer. Om het afschaffen van de hondenbelasting mogelijk te maken moet er financiële ruimte zijn, echter als ChristenUnie zien wij deze ruimte niet en vinden het daarom ook niet verstandig dat dit nu gebeurt. Helaas werd ons amendement niet gesteund om dit besluit terug te draaien.

Om meer ruimte te krijgen op de begroting zien wij een verhoging van de OZB als een goede optie. Door deze relatief lage belasting in Zaanstad te verhogen met een extra 1% bovenop de indexatie, zullen de sterkste schouders de lasten dragen. Op deze manier kunnen we inspelen op een verhoging van de huidige rentepercentages of andere tegenvallers. Helaas werden wij door bijna niemand gesteund in dit voorstel en heeft dit het niet gehaald.

Naast deze twee amendementen hebben wij:

  • ons samen met de SP hard gemaakt voor een kwalitatieve oplossing voor de huis weg middels een verdiept spoor
  • Samen met het CDA een motie ingediend voor een drugsvrije generatie waar wij als Zaanstad samen met de scholen naar moeten streven. Hiervoor zien wij ruimte vanuit het preventieakkoord.
  • Vragen wij met ROSA en D66 aandacht voor de soms relatief hoge leges en tarieven die wij rekenen in Zaanstad. Hiervoor vragen wij een quick scan te maken wat de invloed is van een vast percentage in de overhead van 25% en te onderzoeken welke invloed dit heeft op de leges en tarieven.
  • Willen wij samen met D66 en de VVD dat statushouders snel aan het werk komen in onze gemeente. Hiervoor is een goede samenwerking met Zaanse ondernemers en Werkom een goede eerste stap.

Klimaatcrisis

Deze motie vreemd aan de orde is als eerste ingediend door de Partij voor de dieren en hebben wij met een aantal andere partijen mee-ingediend. De bijdrage van Hanneke Veurink-Malda bij dit onderwerp is als volgt:

"Als ChristenUnie leven wij niet vanuit angst voor de toekomst, maar wel vanuit liefde voor de Schepper. Daarom willen wij zorgen voor wat ons is toevertrouwd. Klimaatverandering bedreigt allereerst de meest kwetsbaren. Omdat wij ook aan deze kwetsbaren recht willen doen en zorg voor de schepping ook in Zaanstad serieus neemn in als ons beleid, niet vanuit maakbaarheid maar vanuit verantwoordelijkheidsbesef, hebben wij deze motie mee van harte mee ingediend."

Sinterklaasintochten en het pietenthema

De motie over het intrekken van de subsidies voor intochten met zwarte pieten is ingediend door vele partijen in de Zaanse gemeenteraad. Vanuit de ChristenUnie heeft Hanneke Veurink-Malda de volgende bijdrage uitgesproken:

"De ChristenUnie kijkt positief terug op de dialoogtafels die er zijn geweest rondom het pietenthema. Elkaar in de ogen kijken helpt om elkaar te begrijpen en vast te houden. Een ding is ons daaruit wel duidelijk geworden, dat is dat je ook onbedoeld kunt kwetsen. Als je je er dan van bewust wordt dat iets wat je doet anderen pijn doet, is het de vraag of je daar dan toch mee door moet gaan en je steun aan geven. Dat doe je alleen als daar zwaarwegende redenen voor zijn. Die zwaarwegende redenen zien wij als ChristenUnie niet. Roetveegpieten zijn wat ons betreft een prima alternatief.
Het is daarom goed om nu als gemeente een duidelijk signaal af te geven en te stoppen met subsidie en afvaardiging naar intochten met klassieke zwarte pieten. Niet om daarna een overwinningsdans te doen, maar om vooral en nadrukkelijk duidelijk in gesprek te blijven. Vanuit deze gedachten zal de ChristenUnie deze motie steunen."

Labels: , , ,