Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2022-2025

zaandam-220143.jpg
Christa_Neefjes_CU
Door Christa Neefjes op 28 oktober 2021 om 21:00

Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2022-2025

Bij deze begroting, de laatste van deze Raadsperiode, wil de ChristenUnie haar dank en waardering uitspreken aan iedereen in deze Raad, het College en onze Burgemeester in het bijzonder, aan de mensen werkzaam in dit huis en de partners in Zaanstad die hebben samengewerkt voor het welzijn van onze inwoners.

Het was een ongekende tijd met veel tegenwind en dan is het moeilijk koers te houden. Wij vinden dat het, ondanks veel vertragingen, toch gelukt is om belangrijk beleid vast te leggen, verbeteringen door te voeren en in praktijk te brengen. Tegelijkertijd zien wij ook dat er nog veel moet gebeuren.

Dat zal dan binnen de huidig beschikbare financiële middelen moeten, want er blijkt NUL ruimte te zijn in 2022 door voorziene tekorten in 2023 en 2024. Zelfs aangenomen amendementen en moties bij de Kadernota kunnen nog niet worden uitgevoerd. Dit is zeer zorgelijk! In onze fractie gingen dan ook stemmen op: waarom staan wij dan hier en waar moeten we nog over praten dan?

  • Over de Jeugdhulp? Er gaat heel veel geld naar toe. Gelukkig zien we langzaam een verschuiving naar preventie maar veel kinderen wachten nog op de nodige ondersteuning.
  • Over het tekort aan woningen voor starters in een vastgelopen woningmarkt? Gelukkig zijn er veel bouwactiviteiten en heeft Zaanstad een mooie stimuleringssubsidie hiervoor gekregen. Er is hoop voor wie nog geen huis heeft maar het duurt wel erg lang en het is hoog tijd om de knelpunten aan te pakken om alternatieve huisvesting te creëren.
  • De economie herstelt zich, maar hoe zit het met herstel van vertrouwen, in de overheid en in elkaar? We zijn elkaar kwijtgeraakt en herstel vraagt inspanning en tijd. De ChristenUnie is blij dat er gewerkt wordt aan een Maatschappelijke Visie en dat er een toetsingskader komt voor het voorzieningenniveau in de stad. Ontmoeting is de sleutel om elkaar te leren kennen en daardoor groeit vertrouwen om samen de uitdagingen van een groeiende stad aan te pakken. Een groei die tegen zijn grenzen aanloopt, denk aan de zorgen van bewoners rondom leefbaarheid en bereikbaarheid in Zaanstad Noord, en waar we goed over moeten blijven nadenken in al onze MAAK-processen.

De ChristenUnie wil de volgende standpunten doorgeven bij deze begroting:

  • De reeds aangenomen amendementen en moties bij de Kadernota krijgen voorrang bij positieve financiële ontwikkelingen (denk bijv. aan structurele inkomsten vanwege erfpacht bij uitgifte Hoogtij). Dit zal dan z.s.m. leiden tot begrotingswijzigingen. Liefst nog voor 2022.
  • De dienstverlening aan burgers en ondernemers blijft zich verder ontwikkelen waarbij naast de digitalisering er altijd oog is voor de mens achter de vraag. Regels zijn er voor de mens en de mens is er niet voor de regels. De gemeentelijke organisatie creëert veilige ruimte voor de medewerkers om maatwerk toe te kunnen passen.
  • Er blijven middelen beschikbaar om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet ook al is er weer sprake van uitstel. Nu al werken in de geest van deze wet zorgt voor overleg aan de voorkant, een integrale beoordeling van plannen en snellere duidelijkheid voor inwoners en ondernemers.
  • De gemeente waakt over de voortgang van en over de samenwerking in PACT Poelenburg en betrekt met name de bewoners(groepen) in de keuzes die gemaakt worden. Het is echt belangrijk wat hier geleerd wordt, om het te kunnen toepassen waar nodig in Zaanstad.
  • Warmte is een eerste levensbehoefte en de energieprijzen staan onder druk. Minder energieverbruik door isolatiemaatregelen moet op de eerste plaats staan in de uitvoering van de Warmtevisie. De Stappensubsidie wordt daartoe structureel gemaakt.
  • We zien uit naar het Plan van Aanpak en de inventarisatie van de achterstanden openbare ruimte. Een solide basis voor onze Zaanse toekomst willen, betekent ook dat deze basis op orde komt. Een extra inzet hierop kan goed samen gaan met maatregelen om Zaanstad klimaatbestendiger te maken.

Voorzitter,

Bij tijd en wijle schieten we tekort als mens, als gemeente, t.o.v. alle uitdagingen waar we voor staan, en voelen we ons onmachtig t.o.v. lijden en onrecht dat mensen treft. De ChristenUnie is blij dat we gastvrijheid tonen in de noodopvang voor vluchtelingen. We hebben beperkte financiële middelen en het ontbreekt op meerdere fronten aan menskracht. Ook ik heb maar twee handen. Maar met één kan ik een kind bij de hand nemen en de ander kan ik op iemands schouder leggen. Als onze inwoners dat allemaal zouden doen, dan staat niemand er alleen voor. Als zij zich daarbij gesteund weten door een gemeentelijke overheid die recht doet en zorg draagt voor de meest kwetsbaren, dan kunnen we een volgende Raadsperiode met goede moed en vertrouwen tegemoet zien!

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Christa Neefjes-IJfs

Deel dit bericht

Labels: ,