Hoopvol realisme voor Zaanstad

Mensgerichte economie.jpg
CU-Logo-Lokaal-Impact-in-Cirkel-RGB.2.png
Door Webredactie op 3 juni 2019 om 19:30

Hoopvol realisme voor Zaanstad

Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota 2019

Voorzitter,
Vorig jaar sloten we een coalitieakkoord met de titel “vandaag aan de slag voor het Zaanstad van morgen. We spraken toen uit dat we hier samen met u allen en met de partners in onze mooie gemeente: belangenorganisaties, burgers, ervaringsdeskundigen, aan willen werken.

Ook nu deze Voorjaarsnota voor ligt, blijven wij het belang van het samen optrekken noemen. De Voorjaarsnota noemt ‘groeien met kwaliteit’ en er worden richtingen gezocht om een en ander te kunnen ombuigen. Noodzakelijk, in de huidige financiële situatie. Wat de ChristenUnie betreft gaan we die zoektocht aan sámen met heel Zaanstad. In verbondenheid met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.
We zijn blij dat de financiële ombuigingen minder betreffen dan de 10 miljoen waar we eerst voor moesten vrezen. Toch is een opgave van 5 tot 6 miljoen nog altijd groot. Het dwingt ons om met elkaar opnieuw bewust alle uitgaven langs te gaan.
Wij zijn het eens met het afromen van budgetten die jarenlang niet volledig benut zijn en het streven naar het effectiever inzetten van gelden door meer samenwerking. Wel hebben we moeite met de maatregel rond het opkopen van schulden. Dit is een goed instrument om mensen te helpen en grotere problemen te voorkomen, die wellicht juist ook voor hogere kosten voor de gemeente kunnen zorgen.
Bij het schrappen van de loon-prijscompensatie voor alle subsidie-instellingen willen wij graag weten wat dit voor hen betekent. Deze maatregel levert weliswaar een bedrag op van €300.000 maar zeker de kleinere instellingen hebben al zo vaak alles bezuinigd wat ze kunnen. Voor hen is elke euro van belang. Is de besparing die dit oplevert het waard als we hierdoor waardevolle organisaties die bijdragen aan de leefbaarheid en kwaliteit van onze gemeente in problemen brengen? Wij geven het College mee te onderzoeken of deze maatregel geen te zware last bij de instellingen legt.
De ChristenUnie is het grotendeels eens met het laten vervallen van de niet-gebruikte bestemmingsreserves. Grotendeels, want zoals u weet hebben wij afgelopen jaren met regelmaat de wens van het herstel van de synagoge genoemd. Wij willen dat de synagoge op het netvlies blijft en instandhouding van deze reserve is daarvoor een belangrijk middel.
Ook bij het afromen van de reserve voor duurzaamheid zetten we vraagtekens. Het lijkt een moeizaam proces om de subsidieregel voor 0 op de meter zo aan te passen dat de subsidie wel gebruikt wordt. Kwaliteit voor de stad is voor de ChristenUnie ook kwaliteit in duurzaamheid.
Zaanstad zal groeien, maar samen met de groei in inwoners en huizen, zal er ook gebouwd moeten worden aan de samenleving, aan kwantiteit en kwaliteit van maatschappelijke voorzieningen. In het IHP zien we dat er uitbreiding is gekomen voor scholen, maar de andere maatschappelijke voorzieningen staan nog op de wensenlijst bij het investeringsfonds. De ChristenUnie ziet graag een concrete uitwerking van deze voorzieningen en dat het benodigde geld dan ook wordt opgenomen in het Investeringsfonds.
De gemeente moet en kan actief meedoen in het opwaarderen van vakmanschap, werken met de handen en in de zorg en onderwijs. We zijn dan ook blij met de komst van de Techcampus of Zaancampus. We willen pleiten voor 1 naam. Ook willen we oproepen vooral te blijven aansluiten bij initiatieven die er al zijn en deze te versterken. We noemen t Lokaal en vakschool Tetrix. Dit om te voorkomen dat er weer iets nieuws náást bedacht wordt.
Het actieplan Poelenburg/Peldersveld wordt met kracht voortgezet zoals wij dat hebben gewenst. We zijn ook blij met de recente toezegging van de wethouder over de buurtbieb in Poelenburg. Een belangrijke voorziening, juist in dit gedeelte van Zaanstad.
De cultuurvisie is net vastgesteld, de financiële uitwerking zal nog volgen. De ChristenUnie heeft daarbij de wens uitgesproken over het uitbreiden van de subsidiepot voor kleine initiatieven en het beschikbaar stellen van budget voor de scholen en hun leerlingenvervoer ten aanzien van cultuuronderwijs. Wij horen hierover graag de wethouder. Om toeristen beter te spreiden over onze gemeente is de onderzoeksmogelijkheid van een museum in het centrum van Zaandam een goede: er zijn zoveel meer plekken de moeite waard dan alleen die mooie Zaanse Schans.
Minder te spreken zijn we over het nieuws rond de Domus. Ook hier spraken we al vaker onze wensen in uit. Het is heel teleurstellend dat er nu al geen zicht op lijkt, ook in 2020 niet. Dit roept bij ons de vraag op hoeveel moeite hierin wordt gestopt. Wij zouden graag zien dat Zaanstad zich voor álle inwoners inzet, ook voor hen en voor de omgeving van hen voor wie zo’n voorziening broodnodig is. De zoektocht naar een geschikte locatie mag wat ons betreft met meer inzet worden gedaan.
In een groeiende stad is communicatie juist van groot belang. Het minder gaan publiceren en communiceren via het Stadsblad is wat ons betreft daarom niet een juiste keuze. Niet alleen voor hen die geen internet hebben, of daar minder makkelijk mee uit de voeten kunnen: ook omdat het een laagdrempeliger manier van communiceren betreft, en niet een actie van mensen verlangt maar als ‘vanzelf’ hen onder ogen komt.
Ik noemde het al: We willen samen met inwoners, organisaties, ondernemers optrekken. De ChristenUnie is dan ook zeer blij met de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. Deze organisaties, waar we met elkaar zeer trots op mogen zijn, zijn van grote waarde voor onze samenleving. In Zaanstad zijn we gezegend met vele vrijwilligers. Laten we zuinig op hen blijven en hun bijdrage aan ons samenleven waarderen.
De opgave die voor ons ligt zal op diverse punten pijn doen of schuren. Dat is de realiteit. Maar de ChristenUnie staat voor hoopvol realisme: in gesprek met elkaar kunnen die keuzes gemaakt worden die goed zijn voor onze stad, voor onze dorpen. Samen met inwoners, maatschappelijke instellingen, vrijwilligers en ondernemers maken we keuzes voor een Zaanstad van morgen.

Deel dit bericht

Labels: